ANBI

HvA cultuurfonds Ede

De stichting het Harmsen Van der Vliet-Ameshoff Fonds (hierna HvA cultuurfonds Ede) is een algemeen nut beogende instelling (ANBI), geregistreerd onder nummer: RSIN: 815377472.

Contactgegevens
HvA cultuurfonds Ede
Postbus 8029
6710 AA EDE

info@hvacultuurfonds.nl

Doelstelling

De stichting heeft tot doel de belangen van de burgers van de gemeente Ede (dorp Ede) te bevorderen door het ondersteunen en/of organiseren van culturele, sociale, maatschappelijke, sportieve en recreatieve activiteiten in het dorp Ede.

De brede maatschappelijke waardering van het kunstwerk “Chico y Chica” was voor het bestuur van het HvA cultuurfonds Ede aanleiding om een meerjarenplan voor het realiseren van een stadsbeeldentuin Ede Centrum op te stellen. Door het plaatsen van een aantal extra kunstwerken in het voetgangersgebied ontstaat, samen met de reeds bestaande kunstwerken, een beeldentuin in de stad.

Deze beeldentuin in het voetgangersgebied is gratis en altijd toegankelijk, het brengt kunst dichtbij mensen.

Het meerjarenplan wordt iedere vier jaar geactualiseerd.

Governance Code Cultuur

Het bestuur van de stichting is ingericht conform de eisen die zijn vastgelegd in de Governance Code Cultuur.

Fondsenwerving

Door het vergroten van de bekendheid van het HvA cultuurfonds Ede en te wijzen op de ANBI status, wil het stichtingsbestuur bedrijven en particulieren attenderen op de mogelijkheid om binnen de fiscale regelgevingen schenkingen aan het fonds te doen.

Financiële verantwoording

Het bestuur is verplicht jaarlijks, binnen zes maanden na afloop van het kalenderjaar, de balans en staat van baten en lasten van de stichting op papier te stellen. De financiële verantwoording ligt op het kantoor van het HvA cultuurfonds Ede ter inzage.

Bestuurssamenstelling

Het stichtingsbestuur bestaat uit tenminste vier personen. De bestuurders worden benoemd door het bestuur, waarbij gestreefd wordt naar diversiteit binnen het bestuur. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.

De bestuurders worden benoemd voor een periode van vier jaar en kunnen inclusief herbenoeming, maximaal acht jaar zitting hebben in het bestuur.

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden.

Namen bestuurders Functie
Susanne Van Roomen-Vleesch Du Bois Secretaris
Bert van Veldhuizen Voorzitter
Henri Mulder Penningmeester