ANBI

HvA cultuurfonds Ede

De Stichting het Harmsen van der Vliet-Ameshoff Fonds (hierna HvA cultuurfonds Ede) is een algemeen nut beogende instelling (hierna ANBI), 
geregistreerd onder nummer- RSIN: 815377472.

Stichting het Harmsen van der Vliet-Ameshoff Fonds
Postbus 8029
6712 GJ EDE
NEDERLAND

info@hvacultuurfonds.nl

De stichting heeft tot doel de belangen van de burgers van de stad Ede te bevorderen door het ondersteunen en/of organiseren van culturele, sociale, maatschappelijke, sportieve en recreatieve activiteiten in de stad Ede.

De brede maatschappelijke waardering van het kunstwerk “Chico y Chica” was voor het stichtingsbestuur aanleiding om een meerjarenplan (2010 – 2014) voor het realiseren van een stadsbeeldentuin Ede Centrum op te stellen.
Door het plaatsen van een aantal kunstwerken in het voetgangersgebied ontstaat, samen met de reeds bestaande kunstwerken, een beeldentuin in de stad.
Deze beeldentuin in het voetgangersgebied is gratis en altijd toegankelijk, het brengt kunst dichtbij mensen.
In 2014 wordt het beleidsplan voor de komende vijf jaren door het stichtingsbestuur vastgesteld en ter informatie aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ede aangeboden.

Fondsenwerving

Door het vergroten van de bekendheid van het HvA cultuurfonds Ede en te wijzen op de ANBI status, wil het stichtingsbestuur bedrijven en particulieren attenderen op de mogelijkheid om binnen de fiscale regelgevingen schenkingen aan het fonds te doen.

Financiële verantwoording

Het HvA cultuurfonds Ede is aan te merken als een vermogensfonds. Dientengevolge wordt publicatie van de financiële verantwoording achterwege gelaten.

Bestuurssamenstelling

Sinds 2002 is de Stichting het Harmsen van der Vliet-Ameshoff Fonds actief.

Het stichtingsbestuur bestaat uit vijf leden die door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ede worden benoemd. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, secretaris en penningmeester.
Bestuursleden treden na een zittingsperiode van vier jaar af, maar zijn herbenoembaar.

Naam Functie In functie
Berkvens, mr. J.(Jos) J.M. Secretaris 2001
Janssen, ir. D.(Dirk) G.J. Voorzitter 2009
Peereboom, L.(Berry) Penningmeester 2001
Neels, P.(Pieter) Bestuurder 2010
Schat-Portegijs, A.(Anneke) J.E. Bestuurder 2012

De bestuurders van het HvA cultuurfonds Ede ontvangen geen beloning, de taken worden op vrijwillige basis uitgevoerd.